TU Delft

Interim Management
& Kwartiermaker

Met studierichtingen in de top van de academische wereld, staat de TU Delft aangeschreven als een universiteit van wereldklasse. Van over de hele wereld reizen wetenschappers en studenten af om deel te nemen aan de onderzoeks- en studiemogelijkheden van deze Technische Universiteit. Daarvoor is (online) communicatie op top niveau vereist en is hier via interim management extra aandacht voor gewenst.

De aanleiding

Op communicatief vlak worden 2019 en 2020 oa. gekenmerkt door de introductie van vijf strategische communicatiethema’s. Ook heeft de TU Delft de ambitie om een top 20 universiteit te zijn én te blijven. Deze ambitie wordt ondersteund door de wens om de online afdeling toekomstbestendiger te maken, zodat deze, door oa. effectief interim management, op professionele en kwalitatieve manier interne online vraagstukken kan oplossen.

De opdracht

In samenwerking met IntheArena is het eerste deel van de opdracht als volg tot stand gekomen: Begeleidt de afdeling Online Solutions tijdens de dagelijkse gang van zaken en ontwikkel een plan voor de toekomst. Leg in dit plan vast hoe mensen, functies en middelen kunnen groeien en doorontwikkelen op een manier die goed is voor de TU Delft, voor de afdeling en voor de mensen op individueel niveau. Werk hierbij samen met het Haagse Communicatieadviesbureau Tappan, die zorg draagt voor een overkoepelend advies over meerdere afdelingen.

Voortvloeiend uit de eerste is een tweede opdracht ontstaan. Deze kan als volgt worden omschreven: Begeleidt een extra afdeling en werk het advies rapport van Tappan uit tot concreet uit te voeren acties. Neem hierin het plan uit deel één mee en hervorm de betreffende afdelingen tot een effectieve samengestelde afdeling, waarin teams focus kunnen (her)vinden en een waardevolle positie binnen de organisatie kunnen innemen.

De aanpak

Deze interim management opdracht wordt opgedeeld in 4 fases: Het analyseren van de huidige status, het ontwikkelen van een plan, het implementeren van dat plan en de uiteindelijke afronding.

Analyse & Advies

Vaststellen van de huidige en gewenste situatie

Alle bevindingen worden in kaart gebracht. Hiermee is een compleet beeld geschetst van de situatie waarin de afdeling zich bevindt én waar het naartoe zou moeten. Op basis hiervan wordt een plan geschreven.

Voorbereiden van de verandering

Het ontwikkelen van een plan waarmee concreet gewerkt kan worden

Met de adviezen op zak is een uitvoerbaar plan uitgewerkt. Hierin nemen mensen, functies en middelen samen een strategische en realistische plaats in en wordt in het plan omschreven hoe veranderingen gefaseerd plaats vinden.

Implementatie

Zorgdragen voor de uitvoering en het schrijven van het veranderplan

Nu er een constructief en realistisch plan is gevormd, wordt gestart met de gefaseerde implementatie. Hierin heeft iedereen een belangrijke taak om samen op constructieve manier vooruit te willen gaan. Het betrekken van teamleden en interne stakeholders is hierbij een belangrijk element.

Coaching & afronding

Het coachen & versterken van de managers

Deze laatste fase wordt gekenmerkt door het coachen van de nieuwe managers en hen in hun kracht krijgen. Door samen deze afronding in te gaan en samen de stip op de horizon verder fijn te slijpen is iedereen klaar voor de toekomst.

Het resultaat

Er is een nieuwe afdeling ontstaan met nieuwe teams, waarbij de mensen op meerdere vlakken in beweging zijn gekomen en zelf een plan voor de toekomst hebben gemaakt. Hierdoor is draagvlak en draagkracht ontstaan, wat zowel de individu als de de afdeling sterker en professioneler heeft gemaakt. De kwijtgeraakte regierol is weer eigen gemaak, waarbij de ‘Hoe vind je zelf hoe het zou moeten gaan?’-vraag een belangrijke plek in het proces heeft gekregen. De teams zijn binnen de organisatie opnieuw en duidelijk gepositioneerd, waarbij de verwachtingen zijn verduidelijkt en over en weer zijn bijgesteld.

Ben je benieuwd wat ik voor jou zou kunnen betekenen op het gebied van interim Management? Neem dan contact met me op. Ik kom graag een keer de mogelijkheden bespreken.